An embodied restorative, supportive ‘supervisory’ space in the midst of a suffering field.

An embodied restorative, supportive ‘supervisory’ space in the midst of a suffering field.

Ukrainian, Polish & Russian Translations Below

Faculty and members of the community from the Gestalt Institute of Ireland are offering a virtual, confidential space for members of the Gestalt community who would welcome support for their work with people suffering in the current traumatising field of war, displacement and loss. Our intent is to co-create a virtual space for embodied contact and dialogue. It is our belief that through contact and connection some of the adverse impact of a traumatising field can be minimised.

Self-care is integral to our ability to care for others, particularly when suffering is present so we offer this as a space for refuge, rest and reflection. We will be attending to the affect, sensations and feelings of the lived experience. By reflecting on how you, and we are ‘selfing’ in the here and now we hope to begin a process of restoration and healing.

This ‘embodied supervisory space’ will be facilitated by experienced, accredited members of our Gestalt Institute. 60 minute individual sessions or 90 minute group sessions are being offered. Groups will not necessarily have the same membership on each occasion and will comprise a maximum of four participants excluding the group supervisor (s).

The Gestalt Institute of Ireland is a relatively small organisation so we have a limited number of time slots.

If you want to book a place: Please email admin@gestaltinstitute.ie

• In the heading of your email write: Supportive ‘supervisory’ space.
• In the body of the email: Provide your full name (if possible) and your email address.
• Group/individual: please let us know whether you are looking for group or individual sessions
• Working language: please indicate which language(s) you speak.
• Translation: Please indicate if you are willing to be a translator in a group.

We will get back to you with available days and times of sessions depending on the language you speak.

Polish:

Skontaktujemy się z Tobą z dostępnymi dniami i godzinami sesji w zależności od języka, którym mówisz.

Ukrainian:

Ми повідомимо вам доступні дні та час сеансів залежно від мови, якою ви володієте.

Russian:

Мы свяжемся с вами и сообщим о доступных днях и времени сеансов в зависимости от языка, на котором вы говорите.

ALL SESSIONS ARE FREE OF CHARGE.

Викладачі та члени спільноти Гештальт-інституту Ірландії пропонують віртуальний конфіденційний простір для усіх членів гештальт-спільноти, котрим потрібна допомога у їхній роботі з клієнтами, що потерпають у нинішній травмуючій атмосфері війни, вимушеної дислокації та втрат.

Наша мета — спільно створити віртуальний простір для тілесно-орієнтованого контакту та діалогу. Ми віримо, що завдяки контакту і поєднанню можна звести до мінімуму деякі аспекти негативного впливу травмуючого поля.

Турбота про себе є невід’ємною частиною нашої здатності піклуватися про інших, особливо коли страждання відбувається прямо зараз, тому ми пропонуємо цей віртуальній простір для притулку, відпочинку та роздумів. Ми будемо приділяти особливу увагу тілесному та емоційному переживанню травматичного досвіду. Розмірковуючи разом про те, як кожен з нас «самовідчувається» у поточному моменті, ми сподіваємося розпочати процес відновлення та зцілення.

У цьому «тілесно-орієнтованому супервізорському просторі» будуть працювати досвідчені, акредитовані члени нашого Гештальт-інституту. Ми пропонуємо 60-хвилинні індивідуальні заняття або 90-хвилинні групові заняття. Групи не обов’язково будуть кожного разу мати однаковий склад і складатимуться максимум із чотирьох учасників, не рахуючи керівника(ів) групи.

Гештальт-інститут Ірландії є відносно невеликою організацією, тому кількість часових проміжків обмежена.

Якщо ви хочете забронювати місце, будь ласка, напишіть нам на адресу admin@gestaltinstitute.ie

• У заголовку вашого електронного листа напишіть: Supportive ‘supervisory’ space (Допоміжний «супервізорський» простір).
• У тексті електронного листа вкажіть своє повне ім’я (якщо це можливо) та адресу вашої електронної пошти.
• Групові/індивідуальні заняття: будь ласка, повідомте нам, чи бажаєте ви взяти участь у групових чи індивідуальних заняттях
• Робоча мова: будь ласка, вкажіть, якою мовою(ами) ви володієте.
• Переклад: Будь ласка, вкажіть, чи бажаєте ви бути перекладачем у групі.

Ми повідомимо вам доступні дні та час сеансів залежно від мови, якою ви володієте.

УСІ СЕСІЇ БУДУТЬ НАДАВАТИСЬ БЕЗКОШТОВНО

Polish:
Kadra i członkowie społeczności z Instytutu Gestalt w Irlandii oferują wirtualną, poufną przestrzeń dla członków społeczności Gestalt, którzy są zainteresowani otrzymaniem wsparcia w ich pracy z ludźmi cierpiącymi w związku z obecnym traumatycznym polem wojny, przesiedleń i strat. Naszą intencją jest współtworzenie wirtualnej przestrzeni dla ucieleśnionego kontaktu i dialogu. Wierzymy, że poprzez kontakt można zminimalizować niektóre niekorzystne skutki traumatyzującego pola.

Troska o siebie jest integralną częścią naszej zdolności do dbania o innych, szczególnie gdy jestesmy w polu cierpienia, dlatego oferujemy ta przestrzeń dla schronienia, odpoczynku i refleksji. Będziemy zajmować się afektem, wrażeniami i uczuciami przeżywanego doświadczenia. Poprzez refleksję nad tym, jak ty i my jesteśmy w procesie „selfing” tu i teraz, mamy nadzieję rozpocząć proces odnawiania i uzdrawiania.

Tą „ucieleśnioną przestrzeń superwizyjną” będą prowadzic doświadczeni, akredytowani członkowie naszego Instytutu Gestalt. Oferowane są 60-minutowe sesje indywidualne lub 90-minutowe sesje grupowe. Grupy niekoniecznie będą miały za każdym razem takie samo członkostwo i będą ograniczać się maksymalnie do czterech uczestników, nie licząc osoby (osób) prowadzącej (-ych) grupę.

Irlandzki Instytut Gestalt jest stosunkowo małą organizacją, więc mamy ograniczoną liczbę oferowanych sesji.

Jeśli chcesz zarezerwować miejsce: wyślij e-mail na adres: admin@gestaltinstitute.ie

• W nagłówku e-maila napisz: Wspierające miejsce „superwizyjne”,
• W treści e-maila: Podaj swoje imię i nazwisko (jeśli to możliwe) oraz swój adres e-mail,
• Grupowe/indywidualne: Napisz czy preferujesz sesję grupową czy indywidualną,
• Język: proszę napisać jakim(i) językiem(ami) mówisz,
• Tłumaczenie: Napisz proszę czy chciałabyś (chciałbyś) być tłumaczem w grupie.

Skontaktujemy się z Tobą z dostępnymi dniami i godzinami sesji w zależności od języka, którym mówisz.

WSZYSTKIE SESJE SĄ BEZPŁATNE

Russian:
Воплощеннее, укрепляющее, поддерживающее пространство в среде страдания

Преподавательский состав и члены сообщества Института Гештальт Ирлан-дии предлагают виртуальное, доверительное пространство членам сообщесува Гештальт, которые хотели бы иметь поддержку своей работе среди людей, страдающих на теперешним поле войны, смещения и потери. Наше намерение – сосоздать виртуальное пространство для воплощенного контакта и диалога. Наша вера – посредством контакта и связи людской можно минимизировать негативное влияние травмы.

Самозабота – интегральнa в нашей способности заботиться об инных, тем более при страдании, поэтому предлагаем это в качестве убежища, отдыха и раз-мышления. Будем заботиться об эффекте, осущещении и чувствах жизненного опыта. Посредством размышления о том, как мы с вами проявляем самосозна-тельность в текучий момент, надеемся приступить к процессу самовосста-новления и выздоровления.

Этому „воплощенному надзорному пространствуˮ будут способствовать опыт-ные, аккредитованные члены Института Гештальт Ирландии. Предлагаются индивидуальные 60-минутные, либо групповые 90-минутные сессии. Группы необязательно будут состояться из тех самых членов на каждой сессии, и будут включать не больше четырех участников, кроме руководителя.

Институт Гештальт Ирландии – относительно небольшая организация, так что существует определеное количество временных интервалов.

Если есть желание записаться затребуем отправиться по электронной почте по адресу: admin@gestaltinstitute.ie

В заголовке письма напишите: Supportive ‘supervisory’ space

В тексте письма: имя, фамилия (если удобно), адрес электронной почты.

Группа/индивид: объявить ваше желание: групповые или индивидуальные сессии?

Рабочий язык: указать, который (которые) язык (языки) овладеете.

Перевод: готовы ли Вы служить переводчиком в группе?

Мы свяжемся с вами и сообщим о доступных днях и времени сеансов в зависимости от языка, на котором вы говорите.

ВСЕ СЕССИИ БЕСПЛАТНЫ